top of page

Lea 'oe Moui

Ke ʻiate ia naʻa ne ʻofeina ʻakitautolu, pea ne fufulu ʻakitautolu mei heʻetau ngaahi angahala ʻaki hono taʻataʻa ʻoʻona, pea ne ngaohi ʻakitautolu ko e ngaahi tuʻi, mo e kau taulaʻeiki ki he ʻOtua mo ʻene Tamai; ke ʻiate ia ʻae ongoongolelei mo e pule ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻEmeni.

Fakaha 1:6

Kuo pani akitautolu 'ehe 'Otua 'aki hono Laumalie Ma'oni'oni koe kau Tu'i Moe Taulaeiki ma'ana.  Koe Kau Tu'i 'oku tau ngaue 'aki 'ae mafai pule kuo ne foaki 'ihe Huafa 'o Sisu.

bottom of page